Follow me
0

Gastronomie ve wellness a SPA. Kvalitní občerstvení je součástí wellness filozofie

 Jaká rizika se skrývají v dnešní stravě?
Pouze ten, kdo má informace o stravě a zdrojích
se může vědomě rozhodnout, co bude jíst a v jakém množství.

občerstvení-ve-wellnessSoučástí wellness a SPA provozů je také gastronomie. Vysokou laťku kvality v této oblasti již nastavili v řadě provozů v Čechách, pro některé je to stále výzva.
Inspirovat se jak přistoupit k nabídce gastronomie, občerstvení a jídel ve wellness a SPA můžeme především v lázních a SPA v Rakousku, kde si wellness či SPA pobyt bez kvalitní stravy již nelze ani představit. Kvalitní strava jednoznačně patří do mozaiky kvalitního wellness a SPA provozu. Pozornost by se měla zaměřit jednak na stravu a zdroje stravy nabízené ve wellness ale i v případě nabídky služeb dietních a nutričních poradců.

Jedním z odborníků v České republice, který se tématu strava , suroviny a zdroje věnuje, je Ing. Vít Syrový, který měl také na toto téma svoji přednášku v rámci konference WELLNESS GASTRONOMIE konané letos ve dnech 30. 9. až 1. 10. 2015 v Kroměříži.

Požadavky na kvalitu a čistotu surovin pro wellness gastronomii
Ing. Vít Syrový

Jak čisté je jídlo, které jíme?

Složení stravy a druh užívaných prostředků denní péče výrazně ovlivňují zdraví, jakož i celkovou kvalitu života. Kromě mikrobiologické nezávadnosti a nutriční hodnoty je třeba věnovat dostatečnou pozornost i jejich chemické čistotě. Mimo reziduí pesticidů a dalších chemických prostředků užívaných v konvenčním zemědělství patří k rizikovým složkám stravy také některé potravinářské přídatné látky (aditiva).

Z těchto důvodů je potřebné, aby nutriční poradci měli dostatek kvalifikovaných informací, na jejichž základě mohou poradit, které z nabízených produktů mají jejich klienti koupit, aby špatným nákupem zbytečně nepoškozovali své zdraví.

Nejčastější civilizační onemocnění převážně vyplývají z nevhodné životosprávy – od nesprávného stravovacího a pitného režimu, až po nedostatek pohybu. Pokud se tedy lidé zaměří na zdravý životní styl, mohou výrazně snížit rizika vzniku nejčastějších nemocí.
Z hlediska každodenní péče a správné životosprávy je v prvé řadě třeba zamezovat působení nepříznivých faktorů, jež mohou vyvolat onemocnění. Mimo choroboplodných zárodků mezi ně patří i mnohé škodliviny, které se do lidského těla dostávají v důsledku znečištěného životního prostředí a chemizovaného průmyslu.

Rizikové faktory dnešní stravy

občerstvení pro klienty ve wellnessZaměříme se proto na hlavní rizikové faktory, vyplývající ze současného moderního životního stylu a průmyslové velkovýroby. Prvořadá je samozřejmě mikrobiologická nezávadnost, kterou kontrolují hygienické stanice a ČZPI. Jelikož se do naší stravy dostává stále více chemických látek, je třeba věnovat dostatečnou pozornost i této oblasti.

Vliv zemědělské prvovýroby na kvalitu surovin
V současném zemědělství se při konvenčním způsobu pěstování užívají umělá hnojiva, pesticidy a další chemické prostředky, jejichž zbytková množství se mohou vyskytovat v konečném produktu, který se běžně prodává v obchodech. Dopady těchto látek na zdraví člověka mohou být v mnoha případech až značně nepříznivé.
Laboratorní studie třeba naznačují, že některé z užívaných pesticidů mohou působit jako teratogeny a narušují vývoj nervové soustavy plodu, přičemž poškození mozku může být vážné a nezvratné. Vystavení pesticidům také zvyšuje riziko vzniku leukémie u dětí. Řada pesticidů též může narušovat hormonální systém.

Povolené pesticidy, které ale škodí

zdrava-vyziva-obcerstveni-wNejrozsáhlejší vědecké studie, jež prokázaly škodlivé účinky i hromadění v tkáních (bioakumulaci), byly prováděny u chlorovaných pesticidů typu DDT (DDE, DDD) a dalších sloučenin, jako jsou HCH (hexachlorcyklohexan), HCB (hexachlorbenzen), methoxychlor, aldrin, eldrin a dieldrin.

Tyto organické látky způsobují poruchy reprodukčního, nervového a imunitního systému. Kromě toho jsou též karcinogenní.
Nejčastěji se v tomto ohledu upozorňuje na pesticidy typu DDT, jež byly u nás zakázány už před čtyřmi desetiletími.

Jelikož DDT je polotěkavé, přecházelo do ovzduší a je persistentní v půdě, je jím dodnes zamořena celá země. Jedná se přitom o jeden příklad z mnoha set užívaných pesticidů. Některé rizikové pesticidy jsou přitom povoleny dodnes.

Že tyto zásahy nebyly prozíravé, dokazují mimo jiné i oficiální studie a závěry evropských institucí. Komise ES už v r. 2006 uvedla: „Expozice pesticidů může mít jak akutní, tak chronické účinky na lidské zdraví. Chronická újma na zdraví je důsledkem nízké, ale trvalé úrovně expozice, a má dlouhodobý charakter (např. rakovina, poškození plodu, problémy s plodností, senzibilizace). Nejvíce ohroženy jsou zvláště exponované skupiny obyvatelstva, jako děti, starší osoby a další rizikové skupiny“.

Geneticky upravené suroviny

wellness občerstvení pro klientyRovněž se v současném zemědělství užívají geneticky upravované suroviny. Ohledně geneticky modifikovaných produktů (GMO) se můžete setkat se zcela protichůdnými názory. Jejich propagátoři zdůrazňují, že škodlivost GMO nebyla „oficiálně“ prokázána. Tento argument ovšem není objektivní, neboť zkušenosti z minulosti dokazují, že škodlivé účinky se leckdy projevily až po desetiletích užívání uměle vyrobených produktů.
Typickým příkladem je výše uváděný škodlivý pesticid DDT, který se zpočátku považoval za naprosto „bezpečný“, což veřejně prohlašovali mnozí „odborníci“. Teprve po desítkách let jeho užívání bylo zveřejněno, že má výrazně škodlivé účinky. Avšak na toto neupozornili ani výrobci, ani placení „odborníci“ či kontrolní instituce. Zveřejnění těchto alarmujících zjištění vyplynulo z dlouhodobého tlaku různých ekologických a občanských hnutí.

Výsledkem jejich aktivit byl posléze zákaz DDT v mnoha zemích.
Na základě těchto zkušeností by se též u GMO měl dodržovat nejen princip předběžné opatrnosti, ale měly by být posuzována a hodnocena i všechna možná rizika. Základním problémem je též nedostatečná informovanost a to, že patřičná rozhodnutí nebývají vždy podložena adekvátními znalostmi. Při povolování nových látek často převažující různé ekonomické a politické zájmy.

Obdobně jako u DDT jsou také u GMO značná rizika. Při zásazích do původního genetického materiálu došlo mnohdy ke zcela nečekaným zvratům, z nichž vyplynuly nepříznivé dopady na lidský organizmus. Jako příklady lze uvést výsledky zahraničních výzkumných center /např. britských společností Sainsbury, francouzské společnosti Carrefour a japonské korporace Kirin Bruery/, které prokázaly, že konzumace produktů obsahujících určitou GM sóju, vedla ke vzniku onkologických a nervových onemocnění.

Ve francouzském výzkumu bylo zase prokázáno, že pokusné myši krmené GM kukuřicí uhynuly mnohem dříve než ostatní, jimž byla podávána běžná potrava. Podle studie, kterou francouzští experti zveřejnili v odborném časopise Food and Chemical Toxicology, bylo ve skupině myší krmených geneticky upravenou kukuřicí po 17 měsících sledování pětkrát víc mrtvých jedinců než ve srovnávacích skupinách. Většina samiček onemocněla rakovinou prsu, samečci často měli nádory na kůži nebo na ledvinách.

spa-vyziva-ve-wellness-obceVýše uváděné příklady snad postačí, aby se moudrý člověk pokud možno vyhýbal všem potravinám, jež obsahují GMO. S těmi se můžete setkat i u nás. Nejde přitom jen o GM plodiny, které se u nás mohou oficiálně pěstovat – mezi ty patří GM kukuřice firmy Monsanto a GM brambory Amflora od koncernu BASF. Tyto GM suroviny by se měly užívat jen jako krmivo a k průmyslovým účelům.

V celosvětovém měřítku se v současnosti v největších objemech pěstuje GM sója, která se užívá nejen pro krmné účely, ale některé její součásti se mohou do potravin dostat i přeneseně. Může se z ní například vyrábět sójový olej a lecitin, přičemž tyto suroviny se pak přidávány do nemalého počtu potravinářských výrobků, jako jsou čokolády, sušenky, margariny a další. Obecně se můžete setkat s oficiálně označenými GM produkty, avšak i s neoznačenými výrobky, jež mohou obsahovat skryté GMO. Například se o nich nedovíme u živočišných potravin, jež pocházejí od zvířat, která byla krmena GM krmivem.

Chceme-li minimalizovat rizikové pesticidy a další chemické postřiky, jakož i užívání rizikových GMO, měli bychom upřednostňovat čistší suroviny, jež byly pěstovány za přijatelnějších podmínek. Největší záruku při nákupu máme u produktů ekologického zemědělství s oficiálním BIO logem. Další smysluplné řešení, které bývá většinou i mnohem levnější, je nakupovat produkty od drobnějších českých pěstitelů, kteří preferují přirozený způsob pěstování.

Vliv potravinářského zpracování na kvalitu potravin

Za poslední desetiletí se u nás výrazně změnily nejen postupy zemědělské produkce, ale i potravinářské technologie. Co dnes obsahují průmyslově vyráběné potraviny? Od moderní stravy se očekává, že bude pokud možno co nejpohodlnější, rychlá na přípravu, co nejtrvanlivější, nejchutnější, nejvzhlednější…, jinak řečeno co nejlépe uzpůsobena pro tržní mechanismus. Tím se ovšem nejen snižuje nutriční hodnota stravy, ale též se zhoršuje její výsledné působení na lidské zdraví.

Kromě vlivu metod pěstování zemědělských surovin působí na kvalitu stravy i další potravinářské zpracování. Nejvýznamnější zásahy jsou prováděny při průmyslové výrobě, neboť kromě užívání méně kvalitních surovin se nepříznivý vliv v nich přítomných škodlivin ještě zvyšuje přídavkem dalších chemických látek.

 

Levná výroba potravin

obcerstveni-ve-wellness-vyzSoučasní výrobci z technologických či ekonomických důvodů cíleně užívají různé preparáty, jimiž se snaží nejen zjednodušit, ale hlavně zlevnit svou produkci. Třeba do zpracovaného masa (mraženého či „křehčeného“) a dalších masných výrobků dodávají různými technologickými postupy (např. injekčními nástřiky) značné množství vody.
Pro ilustraci: Jeden z výrobců přídavných směsí inzeruje na webu směs pro „nástřik 80%“. Znamená to, že na jeden kilogram masa lze navázat (třeba v šunce) 80 dkg vody. Aby se voda ve výrobku udržela, jsou v ní rozpuštěné určité chemické látky, které zvyšují schopnost masa vázat vodu. Patří mezi ně fosfáty, polysacharidy a další látky.

 

Výše uvedené fosfáty se jako tavící soli přidávají též do tavených sýrů, v nichž váží nejen vodu, ale i další nutričně významné složky (např. vápník). Tavicí soli se užívají hlavně z toho důvodu, aby byly tavené sýry měkké a snadno roztíratelné. Nejvyšší povolená množství fosfátů je u tavených sýrů 20g/kg, což je dost. Konzumací 100 g taveného sýra můžeme docílit „pohnojení“ našeho těla 2 g fosfátů!

občerstvení ve wellnessNa užívání různých umělých příměsí, jež zvyšují výtěžnost, zjevně vydělají producenti, ale logicky je to prodělečné pro odběratele a konzumenty, neboť ti nakupují společně se základními surovinami nezanedbatelný podíl vody s přidanými chemikáliemi. Mimo jiné z toho vyplývá i zvýšený příjem chemických látek, což nepříznivě ovlivňuje zdravotní stav.

Nejhorší dopad mají nově syntetizované umělé sloučeniny, neboť po tisíce let trvající stravovací zvyklosti nelze změnit během několika desítek let; genetický materiál se mění pomalu, a proto může naše tělo jen těžko zpracovat látky, se kterými se člověk ve svém předchozím vývoji nesetkal. Na tato rizika upozorňují nejen dietologové, ale i četní lékaři, kteří jejich příjem spojují s různými onemocněními.

Že jsou tyto obavy oprávněné, dokazují případy, k nimž vícekrát došlo v ekonomicky vyspělejších zemích, ve kterých se chemické látky přidávají k potravinám ve větším rozsahu mnohem déle, než u nás. Závažné případy byly popsány samozřejmě u jedinců, kteří vykazovali určité projevy alergií. Avšak nepříznivý dopad na zdravotní stav mají rovněž na ostatní populaci; ponejvíce se to projevuje u dětí a oslabených lidí.

 

Toxiny ve stravě

vyziva-obcerstveni-ve-wellnNejvětší podíl chemikálií ve stravě tvoří tzv. přídatné látky (aditiva). Jak říká jejich název, jde o látky, jež se cíleně přidávají k základním surovinám, a to kvůli zlepšení vzhledu, chuti, prodloužení trvanlivosti a mnoha dalším účelům. Jejich soupisy a oblasti užití jsou též uvedeny ve Sb. zákonů č. 4/2008 a Nařízení komise EU č. 1129/2011.
Z těchto publikací a spisů je zřejmé, že mezi aditivy nalezneme kromě přirozených látek i takové sloučeniny, které bychom v přírodě hledali marně. Tyto uměle syntetizované látky se do průmyslově zpracovaných potravin začaly ve větším rozsahu přidávat v západní Evropě už od druhé světové války.

V ČSSR se díky omezování dovozu používala aditiva do r.1990 poměrně málo. Teprve po změně režimu se u nás začala aditiva užívat ve vyšší míře. V současnosti jich u nás mnozí výrobci přidávají ještě více, než třeba v západní Evropě, v níž je lepší informovanost o možných účincích aditiv. Některé z nich jsou totiž ve vědeckých publikacích zařazovány mezi toxiny.

Mezi jednotlivými aditivy je značný rozdíl, a to nejen v jejich chemické struktuře, ale i z hlediska jejich možného zdravotního dopadu. Je logické, že pro lidský organismus budou mnohem hůře zpracovatelné chemicky syntetizované sloučeniny (kupř. umělá sladidla či barviva), než látky přirozených struktur (např. vitaminy).

V potravinářském průmyslu se jako aditiva dokonce užívají zcela shodné sloučeniny, jako jsou třeba zemědělská umělá hnojiva. V případě zemědělských reziduí se hovoří o zdraví ohrožujících kontaminantech. Jestliže se ke konečným výrobkům přidávají v potravinářském průmyslu např. fosfáty, dusičnany, dusitany a další látky jako aditiva, liší se jen v jediném ohledu: na rozdíl od kontaminantů životního prostředí musí být jako oficiální přídatné látky uvedeny ve složení na obalu.

Představíme-li si, že současné malé děti by před sebou teoreticky mohly mít mnoho desetiletí pravidelného příjmu rozličných chemických umělých sloučenin, běhá z toho až mráz po zádech. A to nejen jednotlivých látek, ale kombinace mnoha desítek druhů aditiv společně s dalšími kontaminanty životního prostředí! Vlivem koktejlového efektu se totiž mnohonásobně umocňuje nepříznivý účinek jednotlivých škodlivin.

 

Nejrizikovější potravinářské produkty

Podívejme se na některé z potravinářských výrobků, k nimž se oficiálně mohou přidávat riziková aditiva. V prvé řadě si připomeňme uzeniny (párky, salámy ad.), které nemají téměř žádný pozitivní nutriční přínos, zatímco zdravotní rizika jsou u nich značná; mimo dalších aditiv se do nich přidávají toxické dusitany.
Tyto agresivní sloučeniny jednak ničí krevní hemoglobin a mimoto z nich mohou v uzeninách či v organismu vznikat nebezpečné karcinogeny nitrosaminy. To bylo prokázáno už v šedesátých letech minulého století. Existují studie, které spojují konzumaci masných výrobků, obsahujících dusitany, s vyšší četností rakoviny žaludku a střev. Varující je, že v ČR máme nejvyšší výskyt rakoviny tlustého střeva. Kromě zlepšení peristaltiky bychom proto měli zamezovat i zbytečnému příjmu karcinogenů.

vyziva-ve-wellness-obcerstvPovolené přídavky dusitanů do uzenin jsou hodně vysoké – do většiny z masných výrobků lze přidávat 150 mg/kg a do určitých uzenářských „specialit“ dokonce ještě více. Takže zjevně stojí za to, abychom se zamysleli nad tím, zda je důležitější co nejrychleji lehkomyslně ukojit hlad či chuť, nebo je nám přednější zdraví.

Zajímavé je porovnání povolených přídavků dusitanů do uzenin s limity v pitné vodě: na kohoutku je to 0,5mg/l (vyhl. č. 252/2004 Sb.); v balených vodách je limit pro přírodní minerální vody 0,1mg/l, pro kojenecké a pramenité vody 0,02mg/l (vyhl. č. 275/2004 Sb.) Jednoduchým výpočtem lze zjistit, že limit dusitanů pro litr pitné vody lze překročit konzumací několika gramů běžné uzeniny; u kojenecké vody by k tomu teoreticky stačilo už 0,2g párku, salámu, šunky či dalších z dusitany přiotrávených „lahůdek“.

Kromě toho se do uzenin přidávají i látky zvýrazňující chuť, k nimž patří i často diskutovaná kyselina glutamová, což je v podstatě přirozeně se yskytující aminokyselina. Její soli se nazývají glutamany (glutamáty) a rovněž se vyskytují v různých surovinách – např. rajčatech, některých sýrech, houbách a kvasničném extraktu. Tyto suroviny však obsahují pouze nižší množství přirozeně vzniklých aminokyselin či jejich solí.

Proč by tedy měla kyselina glutamová škodit? Nejdůležitější roli přitom hraje to, jestli jde o přirozeně se vyskytující látku, nebo o průmyslově vyráběné chemické sloučeniny. Izolovaná kyselina glutamová (E620) se běžně vyrábí hydrolýzou, přičemž mohou být využívány i geneticky modifikované organismy. Kyselina glutamová se může vyskytovat ve dvou stereoizomerech (tj. látek se stejným chemickým vzorcem, ale odlišným prostorovým uspořádáním), a to jako kyselina L-glutamová a kyselina D-glutamová (má opačnou optickou aktivitu). Živé organismy však většinou vytváří pouze proteiny obsahující L-formu. Výjimkou jsou proteiny dodatečně modifikované, přičemž mohou vznikat D-formy, které se řadí k typickým toxinům. Proto mohou výrobky s průmyslově a ve velkém množství užívanými nepřirozenými látkami zjevně poškozovat zdraví.

obcerstveni-ve-wellness-a-sNejde však jen o tyto obecně známé „nezdravé“ pochutiny. Podíváme-li se do složení různých sladkostí, jako jsou zmrzliny, bonbóny, limonády apod., zjistíme, že obsahují nemálo chemických látek s prokazatelně nepříznivým dopadem. Leckdy v nich nalezneme umělá sladidla, barviva, konzervanty a další chemické sloučeniny.

Kromě konzervantů, jejichž nepříznivý zdravotní dopad je všeobecně známý, bychom měli věnovat zvýšenou pozornost i na dalším z rizikových aditiv, jimiž jsou umělá sladidla. Ty mohou dle některých studií vykazovat i karcinogenní účinky, hlavně u ledvin a močového měchýře.

Jelikož umělá sladidla jsou určena pro diabetiky, je třeba brát jejich přídavek do běžného výrobku jako nadužití. Výrobci je užívají hlavně proto, že jsou levnější než cukr. U nás časté užívání umělých sladidel lze dát do souvislosti s v ČR značným výskytem rakoviny ledvin. Nechceme-li riskovat toto onemocnění, je bezpečnější se umělým sladidlům vyhýbat. V případě potřeby lze užívat i nekalorické přírodní sladidlo steviosid.

 

Jak se vyhnout rizikovým přídatným látkám

Nejlépe je snažit se nakupovat převážně základní suroviny (jako je máslo, tvaroh, mouka, luštěniny, zelenina atd.), k nimž by žádná aditiva výrobci neměli úmyslně přidávat. Nakupujete-li průmyslově upravované potraviny, je už třeba více opatrnosti. Proto se vyplatí si přečíst údaje, které mají být povinně uvedeny na obalu ve „Složení“. Obzvláště je třeba sledovat, zda jsou tam nějaké symboly E s č., případně chemické názvy. Jak se má ovšem normální člověk v éčkách vyznat?
Nejjednodušší je nahlédnout do odpovídajících seznamů nebo tabulek se soupisy přídatných látek. Dnes už lze nalézt knihy, v nichž se dovíte, které přídatné látky se za E s čísly či chemickými názvy skrývají a zároveň je v nich i hodnocení míry jejich škodlivosti. Tyto i další informace lze nalézt např. v publikaci „Tajemství výrobců potravin“.

obcerstveni-wellness-vyzivaObecně bychom se ovšem měli snažit o snížení celkového příjmu přídatných látek, neboť jejich spotřeba je značná, což dokazují i oficiální statistiky. V Lékařských listech (č.: 16/2002) bylo např. uvedeno, že průměrný Američan za rok spotřebuje 4–5 kg potravinářských aditiv, přičemž četnost jejich užívání se též u nás stále zvyšuje.

U balených průmyslově zpracovaných výrobků je tedy potřeba zkontrolovat i složení daného produktu, neboť na obalu mají být povinně uvedena všechna užitá aditiva. Proto je rozumné bděle sledovat, co daný výrobek obsahuje a snažit se minimalizovat konzumaci produktů, u nichž nalezneme ve složení rizikové přídatné látky, které společně s dalšími znečišťujícími látkami přispívají ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu populace.

Jelikož náš právní systém obsahuje účinné mechanismy (např. zákon o ochraně spotřebitele), které výrobcům a prodejcům závazně určují povinnost uvést na obalu či jinde potřebné informace, je možno vyřadit méně vhodné potraviny, jež obsahují rizikové látky. Lze je nahradit vhodnějšími produkty, které působí na lidský organismus příznivěji.

Obecně je vždy potřeba brát ohled na rozličné potřeby a schopnosti zpracování, které vyplývají nejen ze zdravotního stavu, ale liší se i dle věku. Zvýšené ohledy je třeba brát hlavně na děti, těhotné a kojící ženy či další oslabené skupiny. Zvýšený ohled je třeba brát rovněž na seniory, neboť jejich detoxifikační orgány často nejsou schopny dostatečně zpracovávat a vylučovat všechny přijaté škodliviny.

Avšak i zdraví dospělí jedinci a sportovci, kteří dbají na zdravou životosprávu, by se měli snažit minimalizovat příjem škodlivin ve stravě. Vždyť proč třeba zbytečně riskovat možný vznik takových onemocnění, jako je třeba rakovina? Je přeci moudré snažit se trvale udržovat dobrý zdravotní stav. Proto bychom měli organismu preventivně dávat takové potraviny a nápoje, které mu prospívají. Nutričně hodnotná a zdraví prospívající strava mimo jiné též zvyšuje odolnost a výkonnost organismu.

Zdroj: ing. Vít Syrový, autor knihy Tajemství kosmetiky a Tajemství výrobců potravin
www.vitsyrovy.cz

 

Kam dál?

Občerstvení ve wellness a spa, co nabízet klientům

Čajové koutky ve wellness a SPA

 Rubrika Výživa

 

Aktuálně ve wellness a SPA

SPA WELLNESS beauty kosmetika do wellnessAktuality, pozvánky, akce ve wellness a spa  
Spa a wellness hotely –  wellness novinky a zajímavosti
N
ovinky v kosmetice – kosmetické produkty
Novinky a aktuality – wellness , beauty a SPA

Saunové ceremoniály a zážitkové saunování – trendy v saunování

 

Profesionální kosmetika

spa-wellness-kosmetika-profJíly v kosmetice, wellness  a spa
Wellness trendy – zpomalení ve wellness – nový směr
Arganový olej – absolutní HIT v kosmetice a wellness
Novinky – wellness kosmetika a profi kosmetika
Profesionální aromaterapie pro kosmetiku
Aromaterapie do sauny
Profi SPA kosmetika

Tajemství krásy – Intenzivní boj s vráskami – nové trendy
Jak účinně používat aroma marketing?

 

 

Další články na webu SPAwellness.cz

Jak nalákat klienty do wellness a spa?
Saunové ceremoniály – zážitkové saunování
Občerstvení pro klienty ve wellness a spa – inspirace
Léčivá sůl ve wellness a spa
Eko wellness – Eko spa – nové trendy ve wellness
Wellness a SPA hotely – novinky
Bylinky ve wellness a spa, koření a bylinné terapie
Drahé kameny ve wellness a spa
Květiny ve wellness, květinová výzdoba a inspirace pro wellness a spa
Dekorativní obklady ve wellness a spa – fotogalerie-obklady-inspirace
Recepce ve wellness a spa

 

 

rubriky webu SPAwellness.cz:

Wellness kosmetika
Wellness trendy
Medical wellness- spolupráce medicíny a wellness
Wellness interiéry – stavba wellness
Wellness provoz – klienty, zaměstnanci-marketing
Bazény, vířivky, spa

Fotogalerie wellness – inspirace
Sauna a saunování

Wellness vybavení
Wellness procedury – procedury ve wellness a spa
Hai spa – vlasové rituály-péče o vlasy
Klienti ve wellness a spa, spa klientela a wellness klientela
Wellness design a wellness dekorace   

 

 

sauna, saunování, saunovani, domaci sauna, domácí sauna, v sauně, v saune, saunovací, saunovaci, saunove ceremonialy, saunové ceremoniály, saunovací ceremoniály, saunovaci ceremonialy, zážitky v sauně, zazitky v saune, saunové zážitky, saunove zazitky, zážitkové saunování, zazitkove saunovani, zazitkovesaunovani, zazitkovesaunovani.cz, sauner, saunér, profesionální saunér, do sauny, pro saunu, trendy sauna, trendy v saunovani, trendy v saunování, saunové trendy, saunove trendy,esence do sauny, aroma do sauny, vůně do sauny, vune do sauny, aroma v sauně, esence v sauně, vůně v sauně, vune v saune, saunové aroma, saunove aroma, saunové esence, saunove esence, saunové vůně, esence pro saunu, vůně pro saunu, vune pro saunu, aroma pro saunu, kosmetika v sauně, kosmetika v saune, kosmetika do sauny, saunová kosmetika, saunova kosmetika, kosmetika saunování, peeling do sauny, peeling v sauně, saunový peeling, saunovy peeling,  , wellness marketing, marketing ve wellness, marketing pro wellness, spa marketing spa wellness marketing.

 

profesionální kosmetika, profesionalni kosmetika, kosmetika pro kosmeticky, kosmetika pro kosmetičky, kosmetika do salonu, spa kosmetika, profi kosmetika pro kosmetičky, kosmetika profi, profi kosmetika, saunová kosmetika, saunova kosmetika, kosmetika do sauny, wellness kosmetika, kosmetika wellness, bio kosmetika, přírodní kosmetika v salonu, prirodni kosmetika do wellness, kosmetika novinky, novinky kosmetika, kosmetika pro profesionály, kosmetika pro profesionaly, kosmetika wellness, spa wellness kosmetika, profesionální kosmetika salonní, salonni kosmtika, kosemtika do salonu, profesionalni kosmetika do salonu, profesionalni spa kosmetika, profesionální spa kosmetika, profesionální salonní kosmetika, profi kosmetika, spa kosmetika, kosmetika spa,  saunová kosmetika, saunova kosmetika, kosmetika do sauny,

spa, spa wellness, wellness spa, wellness a spa, spa kosmetika, profesionální spa kosmetika, profesionalni kosmetika, profesionalni spa, day spa provoz, interiéry spa, interiery spa, spa dekorace, spa procedury, vybavení pro wellness, vybaveni pro wellness, vybaveni wellness, wellness vybaveni, vybavení wellness, wellness vybavení, wellness nábytek, nábytek wellness, wellness nabytek, nabytek wellenss, wellness pristroje, pristroje pro wellness, přístroje pro wellness, wellness přístroje, vybavení pro wellness, vybaveni pro wellness, virivky wellness, vířivky wellness, lehátka wellness, lehatka do wellness,

wellness trendy, trendy ve wellness a spa, wellness procedury, wellness ošetření, wellness osetreni,

hubnutí – tělo – detox  tělová ošetření v salonu, telova osetreni v salonu, ošetření celulitidy, celulitida, bandáže Arosha, bandaze Arosha, tělové kosmetické bandáže, telove kosmeticke bandaze kosmetika Arosha, zeštíhlující bandáže, zestihlujici bandaze Arosha, zeštíhlení ošetření, zestihleni osetreni salon, zábaly hubnutí, zabaly hubnuti, hubnutí v salonu, hubnuti v salonu, formování postavy v salonu, formovani postav v salonu, formování těla, formovani tela, modelační ošetření, modelacni osetreni, konturovací zábaly, konturovaci zabaly, detox, detoxikační ošetření, dekoxikacni osetreni, jarní detoxikace v salonu,

 

 

sauna, saunování, saunovani, domaci sauna, domácí sauna, v sauně, v saune, saunovací, saunovaci, saunove ceremonialy, saunové ceremoniály, saunovací ceremoniály, saunovaci ceremonialy, zážitky v sauně, zazitky v saune, saunové zážitky, saunove zazitky, zážitkové saunování, zazitkove saunovani, zazitkovesaunovani, zazitkovesaunovani.cz, sauner, saunér, profesionální saunér, do sauny, pro saunu, trendy sauna, trendy v saunovani, trendy v saunování, saunové trendy, saunove trendy,esence do sauny, aroma do sauny, vůně do sauny, vune do sauny, aroma v sauně, esence v sauně, vůně v sauně, vune v saune, saunové aroma, saunove aroma, saunové esence, saunove esence, saunové vůně, esence pro saunu, vůně pro saunu, vune pro saunu, aroma pro saunu, kosmetika v sauně, kosmetika v saune, kosmetika do sauny, saunová kosmetika, saunova kosmetika, kosmetika saunování, peeling do sauny, peeling v sauně, saunový peeling, saunovy peeling,

 

profesionální kosmetika, profesionalni kosmetika, kosmetika pro kosmeticky, kosmetika pro kosmetičky, kosmetika do salonu, spa kosmetika, profi kosmetika pro kosmetičky, kosmetika profi, profi kosmetika, saunová kosmetika, saunova kosmetika, kosmetika do sauny, wellness kosmetika, kosmetika wellness, bio kosmetika, přírodní kosmetika v salonu, prirodni kosmetika do wellness, kosmetika novinky, novinky kosmetika, kosmetika pro profesionály, kosmetika pro profesionaly, kosmetika wellness, spa wellness kosmetika, profesionální kosmetika salonní, salonni kosmtika, kosemtika do salonu, profesionalni kosmetika do salonu, profesionalni spa kosmetika, profesionální spa kosmetika, profesionální salonní kosmetika, profi kosmetika, spa kosmetika, kosmetika spa,  saunová kosmetika, saunova kosmetika, kosmetika do sauny, wellness marketing, marketing ve wellness, marketing pro wellness, spa marketing spa wellness marketing.

spa, spa wellness, wellness spa, wellness a spa, spa kosmetika, profesionální spa kosmetika, profesionalni kosmetika, profesionalni spa, day spa provoz, interiéry spa, interiery spa, spa dekorace, spa procedury, vybavení pro wellness, vybaveni pro wellness, vybaveni wellness, wellness vybaveni, vybavení wellness, wellness vybavení, wellness nábytek, nábytek wellness, wellness nabytek, nabytek wellenss, wellness pristroje, pristroje pro wellness, přístroje pro wellness, wellness přístroje, vybavení pro wellness, vybaveni pro wellness, virivky wellness, vířivky wellness, lehátka wellness, lehatka do wellness,

wellness trendy, trendy ve wellness a spa, wellness procedury, wellness ošetření, wellness osetreni,

hubnutí – tělo – detox  tělová ošetření v salonu, telova osetreni v salonu, ošetření celulitidy, celulitida, bandáže Arosha, bandaze Arosha, tělové kosmetické bandáže, telove kosmeticke bandaze kosmetika Arosha, zeštíhlující bandáže, zestihlujici bandaze Arosha, zeštíhlení ošetření, zestihleni osetreni salon, zábaly hubnutí, zabaly hubnuti, hubnutí v salonu, hubnuti v salonu, formování postavy v salonu, formovani postav v salonu, formování těla, formovani tela, modelační ošetření, modelacni osetreni, konturovací zábaly, konturovaci zabaly, detox, detoxikační ošetření, dekoxikacni osetreni, jarní detoxikace v salonu,

 

 

Wellness spa wellness, wellness a spa, spa a wellness, wellness spa, wellness-spa, spa wellness wellness styl, exotické wellness, wellness centrum, spa – wellness, exkluzivní wellness, exkluzivni wellness, spa wellness centrum, wellness spa, wellness a spa, wellness a spa, atmosféra wellness, wellness atmosféra, atmosféra ve wellness, wellness hotel, wellness trendy, wellness interiery, interiery wellness, wellness design, wellness dekorace, wellness koncept, wellness kosmetika, dekorace do wellness, dekorace pro wellness, Domácí wellness, domaci wellnes, wellness doma, soukromé wellness, soukrome wellness, soukromé wellness, soukromé wellness centrum. Domácí wellness Domácí wellness, domaci wellness, wellness doma, soukrome wellness, soukromé wellness, wellness centrum doma, home spa, home wellness, výstavba domácího wellness, vystavba domácího wellness, jak postavit domaci wellness, jak postavit domácí wellness, domácí wellness centrum, domaci wellness centrum, domácí fitness, domaci fitness, fitness doma, vybaveni pro domaci fitness, domácí fitness vybavení, domaci fitness vybaveni

Spa Spa, day spa, destination spa, resort spa, spa wellness, exkluzivni spa, spa hotel, hotel spa, spa péče, spa, spa centrum, hotel spa, spa hotel, destination spa, day spa, hotelové spa, spa v hotelu spa koncept, spa kosmetika, spa interiery, interiery spa, spa design, spa dekorace, dekorace do spa, dekorace pro spa, wellness a spa, spa a wellness, home spa, domácí spa, soukromé spa, domaci spa, soukrome spa,
Vybavení
Wellness vybavení, wellness vybaveni, vybavení wellness, vybaveni wellness, vybavení pro wellness, vybaveni pro wellness, vybavení do wellness, vybaveni do wellness, spa vybavení, spa vybaveni, vybaveni spa, vybavení spa, vybavení do spa, vybaveni do spa, vybavení pro spa, vybaveni pro spa, spa wellness vybaveni, spa a wellness vybavení, spa a wellness vybaveni, vybavení pro wellness centrum, vybaveni pro wellness centrum, vybavení domácí wellness, vybaveni domaci wellness, vybavení pro domácí wellness, vybaveni pro domaci wellness, vybavení do wellness doma, vybaveni do wellness doma, wellness doma vybavení, wellness doma vybaveni, vybavení pro domácí wellness, vybaveni pro domaci wellness, vybaveni soukrome wellness, soukrome wellness vybaveni, vybavení pro soukromé wellness, vybaveni pro soukrome wellness,